Links, diverse sites en glossaries op het internet:

Ministeries

Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisaties en bedrijven

Academie voor Vastgoed
Aedes vereniging van woningcorporaties
Amsterdam School of Real Estate
APG
BNA, Branchevereniging van architectenbureaus
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Belgisch Bureau voor Normalisatie
Economisch Instituut voor de Bouw
Funda
Het Nieuwe Instituut
ISSO, Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties
Kiwa Nederland
KNB, vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nationale Hypotheek Garantie
Natuurmonumenten
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
NNI, Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NVM, Nederlandse Vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen
NVTB, Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie
Platform31, kennis van stad en regio
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SBK, Stichting Bouwkwaliteit
SKH, Stichting Keuringsbureau Hout
Stichting VastgoedCert
SVMNIVO
Techniek Nederland
TNO
Vastgoedmarkt
Vastgoedpro
Vereniging Eigen Huis
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Windesheim
Woonbond
AGS Products BV
Amsterdam Airport Area
Koninklijke BAM Groep
Batenburg Bedrijfshuisvesting
Bettings O.G.
B&O Retail
Colliers
DRS Makelaars
Dynamis
Hanzevast capital
Nadorp Bedrijfsmakelaars
Ping Properties
ProLogis
RSP Makelaars
Schiphol Area Development Company
Troostwijk
WTC Amsterdam

Overheid

Internet Gemeentegids
overheid.nl
rijksoverheid.nl
Troonrede 2020
Troonrede 2020, Engelse vertaling

Samenwerkingsverbanden internationaal

European Association of Real Estate Professions
FIABCI, the International Real Estate Federation
TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations
World Properties

Taalgebruik

taaladvies Genootschap Onze Taal
Nederlandse Taalunie
Schrijfwijzer Rijkswaterstaat
English, grammar and usage for the non-expert
The Economist Style Guide
English Style Guide European Commission Directorate-General for Translation

Akten, verdragen, wetten enz.

TRIS-database, besluiten, wetten, regelingen etc. uit Nederland met vertaling
div. wetsteksten
overheid.nl, wet- en regelgeving diverse wetten in het Nederlands en officiële vertalingen in het Engels
officiële bekendmakingen regelgeving van het Rijk per 1 juli 2009
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013, Engelse vertaling
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht, Engelse vertaling
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit, Engelse vertaling
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012, Engelse vertaling
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2001, vervallen 1 januari 2018
Comptabiliteitswet 2001, vervallen 1 januari 2018, Engelse vertaling
Erfgoedwet
Erfgoedwet, Engelse vertaling
Europese afvalstoffenlijst, NL-EN-DE
Grondwet Nederland
Grondwet Nederland, Engelse vertaling
Klimaatakkoord
Klimaatakkoord, EN
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord, EN
toelichting koopakte, EN
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006, NL
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006, EN
Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
Omgevingswet
Omgevingswet, Engelse vertaling
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet instelling exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008, Engelse vertaling
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Nederlandse tekst
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Engelse tekst
The “Breyne Act” explained

Woordenboeken Engels

Collins
OneLook dictionary search
Catholic Encyclopedia
Encyclopaedia Britannica
Engelse woordenboeken en woordenlijsten
IATE, gegevensbank vertalers EU
PetroWiki
Visual Dictionary
EU Vocabularies

Woordenlijsten Engels

accountancytermen
bouwkundige begrippen, financiering, enz, verklarende woordenlijst Engels
Glossary of Castle Terminology
Legal Dictionary
Glossary of Medieval Art and Architecture
R- en S-zinnen
R-phrases
S-phrases
Terms used in stair building

Woordenlijsten Nederlands

bouwkundige begrippen in beeld
bouwkundige begrippen Mathys bvba
Bruggenlexicon
dijken, landaanwinning, water enz., verklarende woordenlijst met Engelse vertalingen
termen funderingsbedrijf
Centraal Bureau voor de Statistiek, begrippenlijst juridische termen
Lexicon van het Nederlandse landschap
spoortermen begrippenlijst
vak- en kunstwoorden
woordenlijst Stichting Menno van Coehoorn ter behoud van voormalige verdedigingswerken
Thesaurus Zorg en Welzijn

Woordenlijsten Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

glossary bakstenen, o.a. NL-EN
Betonlexicon
bosbouwtermen, NL-EN en EN-NL
glossary Tiles Bricks Europe
woordenboek Cadillac
Coastal Engineering Glossary, o.a. NL-EN
glaslexicon, o.a. NL-EN
Molinologisch woordenboek
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, NL
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, EN
woordenlijst Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
PIARC dictionary, roads and road transportation
spoorwegwoordenboek, NL-EN
Staalwoordenboek, o.a. NL en EN
oude techniek en werktuigbouw, industriële geschiedenis en archeologie, artikelen Nederlands-Engels
geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen, o.a. NL en EN
woordenlijst Verkeer en verkeersveiligheid, SWOV, Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
waterbegrippenlijst Lenntech, Nederlands, Engels, Spaans
TTO woordenlijst, wiskunde, NL-EN