Let op: dit is de demo-versie.

aandeel

(belang) interest , stake , share , cut
(beursfonds) stock
(bv) share
(nv) share , (A) (ook:) share of stock
(nv, meerv.) shares , A stock
(recht op deel in kapitaal vennootschap) share , (A) (ook:) share of stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022
(recht op deel in kapitaal vennootschap, meerv.) shares , A stock

voorbeeldzinnen

10 aandelen A

10 A shares
10 Class A shares

indien voor een aandeel een aandeelbewijs is afgegeven

where a share certificate has been issued for a share bron: OOK NBW

als ten slotte mocht vaststaan dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, dan zal de aanbieder gedurende drie maanden na die vaststelling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen, doch slechts aan de hem door de directie medegedeelde persoon

should it ultimately be established that not all shares offered will be purchased for cash, the offerer will be free within three months after that has been established to transfer the shares, but only in their entirety, and only to the person whose name has been given by the board of directors

indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn

if there are prospects for all the shares offered
if there are prospects for all the shares on offer

aandelen aanmelden

to register shares

aflosbare aandelen

redeemable shares bron: OOK EUR-LEX 14-08-2019

aflosbare preferente aandelen

(IFRS)
redeemable preference shares

10 aandelen B

10 B shares
10 Class B shares

de aandelen berusten bij de Nederlandse Staat

the shares are held by the Dutch State bron: NL: HOOFDLETTER 'S' = TAALADVIESDIENST ONZE TAAL OK 24-05-2023

beschermingspreferent aandeel

protective preference share

beslagen aandeel

attached share

op aandelen gebaseerde betalingen

(IFRS)
share-based payments

op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst

(IFRS)
share-based payment arrangement

op aandelen gebaseerde betalingstransactie

(IFRS)
share-based transaction

aandelen in bewaring geven bij een depot

to deposit shares in safe custody

zijn aandelen enige dagen voor de algemene vergadering in bewaring geven bij een depot

to deposit one's shares in safe custody several days prior to the general meeting

aandelen in eigen bezit

own shares held by the company
shares held by the company in its own capital

aandelen bezitten

to hold shares
to own shares
(A) (ook:) to hold stock
(A) (ook:) to own stock

bezwaard aandeel

encumbered share

aandelen bijplaatsen

to issue additional shares

bijstorten op aandelen

to pay a call on shares

zijn aandeel in de buit

his share of the loot

aandelen of certificaten daarvan

shares or depositary receipts for those shares

certificeren van aandelen

to issue depositary receipts for shares
(van bestaande aandelen)
to convert shares into depositary receipts

commanditair aandeel

limited partner share bron: OOK EUR-LEX

converteerbaar aandeel

convertible share

converteerbaar preferent aandeel

convertible preference share
A convertible preferred share bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

courant aandeel

(genoteerd)
listed share

aandelen cum dividend

cum dividend shares
A cum dividend stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

cumulatief preferent aandeel

cumulative preference share
A cumulative preferred share bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

cyclisch aandeel

cyclical share

een aandeel decertificeren

to convert depositary receipts into shares

defensief aandeel

defensive stock

aandeel van derden

third-party interest

aandelen met dividend

cum dividend shares

aandeel in een echtelijke goederengemeenschap

share in a marital community property

eigen aandeel

own share
share held by the company in its own capital

aandelen in eigen beheer

shares under one's own management
own shares

waarvan de aandelen in meerderheid aan ABC in eigendom toebehoren

in which ABC has a majority shareholding

aandelen voor eigen rekening houden

to hold shares for one's own account bron: OOK NBW

het aandeel van etnische minderheden groeit gestaag

the proportion of people from ethnic minorities is steadily rising

evenredig aandeel

proportionate share
proportional share

cumulatief financieringspreferent aandeel

cumulative financing preference share

financieringspreferent aandeel

financing preference share bron: aalberts.nl, cmsglobal.com, imtech.com, fugro.com, unilever.es, Financieel Economisch Lexicon 23-06-2022

geblokkeerd aandeel

share subject to transfer restrictions

gecertificeerd aandeel

share for which a depositary receipt has been issued
share which has been converted into a depositary receipt

(B) gedematerialiseerde aandelen

dematerialized shares

gelijkgerechtigde aandelen

shares ranking pari passu
shares ranking equally

aandeel in een tot de gemeenschap behorend goed

share in property belonging to the community

de aandelen staan genoteerd aan de Euronext te Amsterdam

the shares are listed on Euronext in Amsterdam

de aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af

the shares are numbered consecutively from 1

geplaatst aandeel

issued share

gesplitst aandeel

split share

het op ieder aandeel gestorte bedrag

the amount paid on each share

het nominaal op deze aandelen gestorte bedrag

the amount paid up equivalent to the nominal value of the shares

voorwaardelijk uit te geven gewone aandelen

(IFRS)
contingently issuable ordinary shares

gewoon aandeel

(IFRS)
ordinary share
(bv)
ordinary share
common share
equity share
(A) (ook:) common share of stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022
(nv)
ordinary share
common share
equity share
(A) (ook:) common share of stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

giraal aandeel

book-entry share

aandeel in een goed

share in property bron: OOK NBW, 112 NETTO HITS 21-06-2022

gouden aandeel

golden share

gratis aandeel

bonus share

aandeel van de groep

(IFRS)
group's share

aandelen in groepsmaatschappijen

(bkh.)
shares in group undertakings

aandelen herplaatsen

to reissue shares

aandelen houden in het kapitaal van

to hold shares in the capital of

incourant aandeel

(niet genoteerd)
unlisted share

ingekochte aandelen

treasury stock
treasury shares
repurchased shares
reacquired shares

ingekochte eigen aandelen

(IFRS)
treasury shares

aandelen inkopen

to redeem shares
to repurchase shares

het aandeel moest 3,9% inleveren

the share lost 3.9%

op aandelen inschrijven

to apply for shares
to subscribe for shares

aandelen intrekken

to cancel shares bron: OOK EUR-LEX 30-11-2022

een aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap

a share is proof of participation in the capital of a company

het aandeel nam een koersduik van 9%

the share price took a 9% nosedive
A the stock price took a 9% nosedive bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

het aandeel maakte een koerssprong van 9%

the share price leapt 9%
A the stock price leapt 9% bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandelen kopen

to buy shares
(A) (ook:) to buy stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandeel in de kosten

share in the costs

aandelen leveren

to transfer shares

los aandeel

single share

de aandelen luiden aan toonder

shares are issued in bearer form

aandeel in de mede-eigendom

share in the co-ownership

aandelen nemen

to subscribe for shares bron: COLLINS, NBW (2:95 lid 1 BW) 30-11-2022

niet-aflosbaar aandeel

non-redeemable share

niet-beursgenoteerd aandeel

unlisted share
unquoted share

niet-cumulatief preferent aandeel

non-cumulative preference share
A non-cumulative preferred share bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022

niet-genoteerd aandeel

unlisted share
bron: OOK JAARVERSLAG 2018 ECB 22-02-2022
unquoted share

niet-geplaatst aandeel

unissued share

niet-opgenomen aandeel

(bij claimemissie)
excess share

niet-volgestort aandeel

partly paid share
not fully paid share

aandelen van EUR 100,-- nominaal

shares with a nominal value of EUR 100
shares of EUR 100 nominal value
A stock with a par value of EUR 100 bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

elk aandeel nominaal groot ...

each share having a nominal value of ...

nominatief aandeel

nominative share

aandelen Gateway noteerden onveranderd EUR 124,20

Gateway shares remained unchanged at EUR 124.20

in aandelen terugbetaalbare obligaties

bonds redeemable in shares

aandelen in omloop

shares in circulation

zijn aandelen onderbrengen bij zijn onderneming

to transfer one's shares to one's company

ongeplaatst aandeel

unissued share

de aandelen behorende tot een ontbonden gemeenschap worden binnen één jaar na de ontbinding toegescheiden aan de persoon van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen

the shares forming part of a community of property to be divided will be allocated to the person who contributed the shares to the community property within one year following the dissolution

onverdeeld aandeel

undivided share

aandeel in een onverdeelde boedel

share in an undivided estate

indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de gerechtigden slechts door middel van een van hen - al dan niet uit hun midden - schriftelijk aangewezen persoon hun rechten op deze aandelen uitoefenen

if shares are included in a community of property, the joint participants may only exercise their rights in these shares through a person designated by them in writing, whether or not from their number

indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen

if shares are jointly owned, the joint owners may only be represented in dealings with the company by one person appointed by them jointly in writing

op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd

no earnings are distributed to the company in respect of shares it holds in its own capital

de aandelen luiden op naam

the shares are registered

aandeel op naam

registered share bron: FISCALE WOORDENLIJST UVA, NBW, TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID, IATE 14-04-2022

opvraagbaar aandeel

callable share

overdraagbare aandelen

transferable shares

aandelen overdragen

to transfer shares

op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd

a right of pledge may be created on the shares
a right of pledge may be established on the shares

op de aandelen rust pandrecht

the shares are subject to a pledge
the shares are pledged

aandelen onderhands plaatsen

to place shares privately

aandelen plaatsen

to place shares
to float shares

aandelen in portefeuille

unissued shares
unissued stock
unissued capital

preferent aandeel

preference share
A preferred share
(IFRS)
preference share

preferent winstdelend aandeel

participating preference share
A participating preferred stock

procentueel aandeel

percentage share

pro rato aandeel

pro rata share

de aan het aandeel verbonden rechten

the rights attached to the share
the rights attaching to the share

uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe

rights arising from the share relating to the acquisition of shares will be vested in the shareholder

indien de aandelen zijn gaan behoren aan een rechtspersoon

if the shares have been transferred to a legal entity

op de aandelen rust geen recht van vruchtgebruik

no right of usufruct is vested in the shares

op aandelen reflecteren

to apply for shares
to apply to subscribe for shares

aandelen van een bepaalde serie

shares of a specific series

sociale aandelen

socially responsible shares

aandelen splitsen

to split shares

in aandelen stappen

to start to invest in shares bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandelen aan toonder stellen

to convert shares into bearer shares

aandelen waarop geen stem mag worden uitgebracht tellen bij de winstuitkering niet mee

shares in respect of which no vote may be cast will not count when the profit is distributed

ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem

each share confers the right to cast one vote
each share carries the right to cast one vote

ieder aandeel geeft recht op één stem

each share carries the right to cast one vote
each share confers the right to cast one vote

stemgerechtigd aandeel

voting share

stemhebbend aandeel

voting share

aan de aandelen is het stemrecht verbonden

voting rights are attached to the shares
the shares carry the right to vote

aandeel met stemrecht

voting share

aandeel zonder stemrecht

nonvoting share bron: nonvoting = SPELLING COLLINS

stemrechtloos aandeel

(bv)
nonvoting share bron: nonvoting = SPELLING COLLINS 18-02-2021
(nv)
nonvoting share bron: nonvoting = SPELLING COLLINS

het op de aandelen te storten bedrag ter grootte van de nominale waarde

the amount to be paid up on the shares equal to the nominal value
A the amount to be paid up on the stock equal to the par value bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

op aandelen storten

to pay calls on shares

de op de aandelen betaalde stortingen

the amounts paid up on the shares
A the amounts paid in on the shares

het aandeel tikte 1% aan

the share went up 1%

aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd

(bv)
nobody may be allocated more shares than those for which he has applied to subscribe bron: ANDREW OK 13-06-2022

aandelen toekennen

to grant shares

aandelen toewijzen

to allocate shares
to allot shares

aandeel aan toonder

bearer share
bron: OOK TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID
share issued in bearer form

aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke volstorting worden uitgegeven

shares may only be issued with the obligation of immediate payment in full bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven

shares may only be issued on payment in full

voor zover aandelen van een bepaalde soort worden uitgegeven tegen een koers hoger dan pari, wordt dit meerdere geboekt als agio behorende bij die specifieke soort aandelen

in so far as shares of a certain type are issued at a price above par, this additional amount will be entered as premium belonging to that specific type of shares

uitgelote aandelen

balloted shares bron: AFM, NBW (art. 2:99 lid 2 BW) 30-11-2022

uitgesteld aandeel

deferred share

aandelen uitgeven

to issue shares

uitstaande aandelen

outstanding shares
shares in issue

aandelen in verbonden ondernemingen

(bkh.)
shares in affiliated undertakings bron: VIERDE RICHTLIJN, RICHTLIJN 2013/34/EU

verhandelbaar aandeel

marketable share

de aandelen worden beneden de waarde van de som der bedrijfsonderdelen verhandeld

the shares are traded below the value of the sum of the company's parts

aandelen verkrijgen

to acquire shares

aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt

shares which the company acquires under universal title bron: OOK NBW

het aandeel sloot vanmorgen met een verlies van 1,1%

the share ended this morning 1.1% down

het aandeel stond op verlies

(eff.)
the share posted a loss

het aandeel verloor 3%

the share lost 3%
the share eased 3%

verpande aandelen

pledged shares bron: OOK NBW

vervallen aandeel

cancelled share

vervallen aandelen waarop een pandrecht of vruchtgebruik rust

shares subject to rights of pledge or usufruct ceasing to exist

potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden

(IFRS)
dilutive potential ordinary shares

het aandeel viel 2,3% terug op EUR 36,89

the share price dropped 2.3% to EUR 36.89

gedeeltelijk volgestort aandeel

partly paid share

volgestort aandeel

fully paid share
A paid-up share
bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022
A full-paid share bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022

volgestort preferent aandeel

fully paid preference share
fully paid-up preference share
A full-paid preferred share bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022

volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden

a company may only acquire fully paid-up shares in its own capital gratuitously or if its net assets less the acquisition price are not less than the sum of the paid and called up part of its capital and the reserves which must be maintained by law or under the articles of association bron: OOK NBW

aandelen volstorten

to pay up shares

voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht

no votes may be cast in respect of shares for which the depositary receipts are held by the company

het aandeel ging 0,9% vooruit op EUR 11,98

the share made 0.9% headway at EUR 11.98

voorwaardelijk aandeel

contingent share

aandelen in vruchtgebruik hebben

to have the usufruct of shares

op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd

usufruct may be established in respect of shares

op de aandelen rust geen vruchtgebruik

the shares are not subject to any right of usufruct

aandeel met nominale waarde

share with par value
par-value share
A par share

aandeel zonder nominale waarde

share without par value
no par-value share
A no-par share

een aandeel waarop de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft

a share in respect of which the company has a right of usufruct or pledge

de aandelen waartegenover de door hem gehouden certificaten zijn uitgegeven

the shares for which he holds depositary receipts

het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de uitzendbranche is het grootst in Nederland

the Netherlands has the highest proportion of its workforce in temporary agency employment

aandeel in de winst

share in the profits
profit share

aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

(bkh.)
share in result of participations bron: OOK LIJST DELOITTE

winstdelend preferent aandeel

participating preference share
A participating preferred share bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

winstrechtloos aandeel

nonparticipating share bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

het aandeel won 2%

the share gained 2%

aandelen waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden

shares with special control rights

het aandeel van de zorg in de totale collectieve lasten is sinds 1990 bijna verdubbeld

since 1990, the proportion of public expenditure attributable to healthcare has almost doubled

overige voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen laden...