Let op: dit is de demo-versie.

aandeel

(belang) interest , stake , share , cut
(beursfonds) stock
(bv) share , A stock
(nv) share , A stock
(recht op deel in kapitaal vennootschap) share , (A) (ook:) stock

voorbeeldzinnen

10 aandelen A 10 A shares
10 Class A shares

indien voor een aandeel een aandeelbewijs is afgegeven where a share certificate has been issued for a share

als ten slotte mocht vaststaan dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, dan zal de aanbieder gedurende drie maanden na die vaststelling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen, doch slechts aan de hem door de directie medegedeelde persoon should it ultimately be established that not all shares offered will be purchased for cash, the offerer will be free within three months after that has been established to transfer the shares, but only in their entirety, and only to the person whose name has been given by the board of directors

indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn if there are prospects for all the shares offered
if there are prospects for all the shares on offer

aandelen aanmelden to register shares

aandelen administreren to administer shares
to manage shares

aflosbare aandelen redeemable shares

aflosbare preferente aandelen (IFRS) redeemable preference shares

10 aandelen B 10 B shares
10 Class B shares

de aandelen berusten bij de Nederlandse Staat the shares are held by the Dutch State

beschermingspreferent aandeel protective preference share

beslagen aandeel attached share

op aandelen gebaseerde betalingen (IFRS) share-based payments

op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst (IFRS) share-based payment arrangement

op aandelen gebaseerde betalingstransactie (IFRS) share-based transaction

aandelen in bewaring geven bij een depot to deposit shares in safe custody

zijn aandelen enige dagen voor de algemene vergadering in bewaring geven bij een depot to deposit one's shares in safe custody several days prior to the general meeting

aandelen in eigen bezit own shares held by the company
shares held by the company in its own capital

aandelen bezitten to hold shares
to own shares
A to hold stock
A to own stock

bezwaard aandeel encumbered share

aandelen bijplaatsen to issue additional shares

bijstorten op aandelen to pay a call on shares

zijn aandeel in de buit his share of the loot

aandelen of certificaten daarvan shares or depositary receipts for those shares

certificeren van aandelen to issue depositary receipts for shares (van bestaande aandelen) to convert shares into depositary receipts

commanditair aandeel limited partner share

converteerbaar aandeel convertible share

converteerbaar preferent aandeel convertible preference share
A convertible preferred stock

courant aandeel listed share

aandelen cum dividend cum dividend shares

cumulatief preferent aandeel cumulative preference share
A cumulative preferred stock

cyclisch aandeel cyclical share

een aandeel decertificeren to convert depositary receipts into shares

defensief aandeel defensive stock

aandeel van derden third-party interest

aandelen met dividend cum dividend shares

aandeel in een echtelijke goederengemeenschap share in a marital community property

eigen aandeel own share
share held by the company in its own capital

volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden a company may only acquire fully paid-up shares in its own capital gratuitously or if its net assets less the acquisition price are not less than the sum of the paid and called up part of its capital and the reserves which must be maintained by law or under the articles

aandelen in eigen beheer shares under one's own management
own shares

waarvan de aandelen in meerderheid aan ABC in eigendom toebehoren in which ABC has a majority shareholding

aandelen voor eigen rekening houden to hold shares for one's own account

het aandeel van ethnische minderheden groeit gestaag the proportion of people from ethnic minorities is steadily rising

evenredig aandeel proportionate share
proportional share

cumulatief financieringspreferent aandeel cumulative financing preference share

financieringspreferent aandeel financing preference share

geblokkeerd aandeel share subject to transfer restrictions

gecertificeerd aandeel share for which a depositary receipt has been issued
share which has been converted into a depositary receipt

(B) gedematerialiseerde aandelen dematerialized shares

gelijkgerechtigde aandelen shares ranking pari passu
shares ranking equally

aandeel in een tot de gemeenschap behorend goed share in property belonging to the community

de aandelen staan genoteerd aan de Euronext te Amsterdam the shares are listed on Euronext in Amsterdam

de aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af the shares are numbered consecutively from 1

geplaatst aandeel issued share
A issued stock

gesplitst aandeel split share

het op ieder aandeel gestorte bedrag the amount paid on each share

het nominaal op deze aandelen gestorte bedrag the amount paid up equivalent to the nominal value of the shares

voorwaardelijk uit te geven gewone aandelen (IFRS) contingently issuable ordinary shares

gewoon aandeel ordinary share
common share
equity share
A common stock
(IFRS) ordinary share

giraal aandeel book-entry share

aandeel in een goed share in property

gouden aandeel golden share

gratis aandeel bonus share

aandeel van de groep (IFRS) group's share

aandelen in groepsmaatschappijen (bkh.) shares in group undertakings

aandelen herplaatsen to reissue shares

aandelen houden in het kapitaal van to hold shares in the capital of

incourant aandeel unlisted share

ingekochte aandelen treasury stock
treasury shares
repurchased shares
reacquired shares

ingekochte eigen aandelen (IFRS) treasury shares

aandelen inkopen to redeem shares
to repurchase shares

het aandeel moest 3,9% inleveren the share lost 3.9%

op aandelen inschrijven to apply for shares
to subscribe for shares

intrekbare aandelen withdrawable shares

aandelen intrekken to cancel shares
to withdraw shares

een aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap a share is proof of participation in the capital of a company

het aandeel nam een koersduik van 9% the share price took a 9% nosedive

het aandeel maakte een koerssprong van 9% the share price leapt 9%

aandelen kopen to buy shares

aandeel in de kosten share in the costs

aandelen leveren to transfer shares

los aandeel single share
A single stock

de aandelen luiden aan toonder shares are issued in bearer form

aandeel in de mede-eigendom share in the co-ownership

aandelen nemen to subscribe for shares
to subscribe to shares

niet-aflosbaar aandeel non-redeemable share

niet-beursgenoteerd aandeel unlisted share
unquoted share

niet-cumulatief preferent aandeel non-cumulative preference share
A non-cumulative preferred stock

niet-genoteerd aandeel unlisted share
unquoted share

niet-geplaatst aandeel unissued share

niet-opgenomen aandeel (bij claimemissie) excess share

niet-volgestort aandeel partly paid share
not fully paid share

aandelen van EUR 100,-- nominaal shares with a nominal value of EUR 100
shares of EUR 100 nominal value

elk aandeel nominaal groot ... each share having a nominal value of ...

nominatief aandeel nominative share

aandelen Gateway noteerden onveranderd EUR 124,20 Gateway shares remained unchanged at EUR 124.20

in aandelen terugbetaalbare obligaties bonds redeemable in shares

aandelen in omloop shares in circulation

zijn aandelen onderbrengen bij zijn onderneming to transfer one's shares to one's company

ongeplaatst aandeel unissued share

de aandelen behorende tot een ontbonden gemeenschap worden binnen één jaar na de ontbinding toegescheiden aan de persoon van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen the shares forming part of a community of property to be divided will be allocated to the person who contributed the shares to the community property within one year following the dissolution

onverdeeld aandeel undivided share

aandeel in een onverdeelde boedel share in an undivided estate

indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de gerechtigden slechts door middel van een van hen - al dan niet uit hun midden - schriftelijk aangewezen persoon hun rechten op deze aandelen uitoefenen if shares are included in a community of property, the joint participants may only exercise their rights in these shares through a person designated by them in writing, whether or not from their number

indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen if shares are jointly owned, the joint owners may only be represented in dealings with the company by one person appointed by them jointly in writing

op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd no earnings are distributed to the company in respect of shares it holds in its own capital

de aandelen luiden op naam the shares are registered

aandeel op naam registered share
inscribed share

aandelen opnemen to take up shares

opvraagbaar aandeel callable share

overdraagbare aandelen transferable shares

aandelen overdragen to transfer shares

indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden overgenomen if not all the shares offered are taken over for payment in cash

op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd a right of pledge may be created on the shares
a right of pledge may be established on the shares

op de aandelen rust pandrecht the shares are subject to a pledge
the shares are pledged

aandelen onderhands plaatsen to place shares privately

aandelen plaatsen to place shares
to issue shares
to float shares

aandelen in portefeuille unissued shares
unissued stock
unissued capital

preferent aandeel preference share
A preferred stock
(IFRS) preference share

preferent winstdelend aandeel participating preference share
A participating preferred stock

procentueel aandeel percentage share

pro rato aandeel pro rata share

de aan het aandeel verbonden rechten the rights attached to the share
A the rights attached to the stock
the rights attaching to the share
A the rights attaching to the stock

uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe rights arising from the share relating to the acquisition of shares will be vested in the shareholder

indien de aandelen zijn gaan behoren aan een rechtspersoon if the shares have been transferred to a legal entity

op de aandelen rust geen recht van vruchtgebruik no right of usufruct is vested in the shares

op aandelen reflecteren to subscribe for shares
to apply for shares

aandelen van een bepaalde serie shares of a specific series

sociale aandelen socially responsible shares

aandelen splitsen to split shares

in aandelen stappen to go into shares

aandelen aan toonder stellen to convert shares into bearer shares

aandelen waarop geen stem mag worden uitgebracht tellen bij de winstuitkering niet mee shares in respect of which no vote may be cast will not count when the profit is distributed

ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem each share confers the right to cast one vote
each share carries the right to cast one vote

ieder aandeel geeft recht op één stem each share carries the right to cast one vote
each share confers the right to cast one vote

stemgerechtigd aandeel voting share

stemhebbend aandeel voting share

aan de aandelen is het stemrecht verbonden voting rights are attached to the shares
the shares carry the right to vote

aandeel met stemrecht voting share

aandeel zonder stemrecht nonvoting share
A nonvoting stock

stemrechtloos aandeel nonvoting share

het op de aandelen te storten bedrag ter grootte van de nominale waarde the amount to be paid up on the shares equal to the nominal value

op aandelen storten to pay calls on shares

de op de aandelen betaalde stortingen the amounts paid up on the shares
A the amounts paid in on the shares

het aandeel tikte 1% aan the share went up 1%

aandelen toekennen to grant shares

aandelen toewijzen to allocate shares
to allot shares

aandeel aan toonder bearer share
share issued in bearer form

aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke volstorting worden uitgegeven shares may only be issued under the obligation of immediate payment in full

aandelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven shares may only be issued on payment in full

voor zover aandelen van een bepaalde soort worden uitgegeven tegen een koers hoger dan pari, wordt dit meerdere geboekt als agio behorende bij die specifieke soort aandelen in so far as shares of a certain type are issued at a price above par, this additional amount will be entered as premium belonging to that specific type of shares

uitgelote aandelen balloted shares

aandelen uitgeven to issue shares

uitstaande aandelen outstanding shares
shares in issue

aandelen in verbonden ondernemingen (bkh.) shares in affiliated undertakings

verhandelbaar aandeel marketable share

de aandelen worden beneden de waarde van de som der bedrijfsonderdelen verhandeld the shares are traded below the value of the sum of the company's parts

aandelen verkrijgen to acquire shares

aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt shares which the company acquires under universal title

het aandeel sloot vanmorgen met een verlies van 1,1% the share ended this morning 1.1% down

het aandeel stond op verlies (eff.) the share posted a loss

het aandeel verloor 3% the share lost 3%
the share eased 3%

verpande aandelen pledged shares

vervallen aandeel cancelled share

vervallen aandelen waarop een pandrecht of vruchtgebruik rust shares subject to rights of pledge or usufruct ceasing to exist

potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden (IFRS) dilutive potential ordinary shares

het aandeel viel 2,3% terug op EUR 36,89 the share price dropped 2.3% to EUR 36.89

gedeeltelijk volgestort aandeel partly paid share

volgestort aandeel fully paid share
A paid-up stock
A full-paid stock

volgestort preferent aandeel fully paid preference share
fully paid-up preference share
A full-paid preferred stock

aandelen volstorten to pay up shares

voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht no votes may be cast in respect of shares for which the depositary receipts are held by the company

het aandeel ging 0,9% vooruit op EUR 11,98 the share made 0.9% headway at EUR 11.98

voorwaardelijk aandeel contingent share

aandelen in vruchtgebruik hebben to have the usufruct of shares

op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd usufruct may be established in respect of shares

op de aandelen rust geen vruchtgebruik the shares are not subject to any right of usufruct

aandeel met nominale waarde share with par value
par-value share
A par stock

aandeel zonder nominale waarde share without par value
no par-value share
A no-par stock

een aandeel waarop de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft a share in respect of which the company has a right of usufruct or pledge

de aandelen waartegenover de door hem gehouden certificaten zijn uitgegeven the shares for which he holds depositary receipts

het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de uitzendbranche is het grootst in Nederland the Netherlands has the highest proportion of its workforce in temporary agency employment

aandeel in de winst share in the profits
profit share

aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (bkh.) share in result of participations

winstdelend preferent aandeel participating preference share
A participating preferred stock

winstrechtloos aandeel nonprofit share

het aandeel won 2% the share gained 2%

aandelen waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden shares with special control rights

het aandeel van de zorg in de totale collectieve lasten is sinds 1990 bijna verdubbeld since 1990, the proportion of public expenditure attributable to healthcare has almost doubled

overige voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen laden...