Waardebegrippen

actuele waarde

De actuele waarde is een verzamelnaam voor opbrengstwaarde, bedrijfswaarde en vervangingswaarde. (Keeris, 1997)

The current value is a collective name for realizable value, going-concern value and replacement value.

actuele waarde op basis van opbrengstwaarde

De actuele waarde op basis van opbrengstwaarde ex. 4e EG-richtlijn, is het bedrag dat een onroerende zaak bij verkoop redelijkerwijs zal opbrengen, nadat de verkoper deze na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden, vrij van huur en/of gebruik, leeg en ontruimd, dan wel onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) en onder aftrek van de verkoopkosten die redelijkerwijs door de verkoper gemaakt dienen te worden. (DiephuisStevens, 1998)

The current value based on realizable value, in accordance with the 4th EC Directive, represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command after the vendor has put the property up for sale in the usual way after the best preparation, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, or with continuation of the present lease(s) and after deducting the selling expenses which the vendor can reasonably be expected to incur.

actuele waarde op basis van directe opbrengstwaarde

De actuele waarde op basis van directe opbrengstwaarde representeert het bedrag dat een onroerende zaak bij verkoop redelijkerwijs zal opbrengen, nadat de verkoper deze na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden, vrij van huur en/of gebruik en ontruimd, dan wel onder gestanddoening der lopende huurovereenkomst(en) en onder aftrek van de verkoopkosten die redelijkerwijs door de verkoper gemaakt dienen te worden. (DTZ Zadelhoff, 1998)

The current value based on realizable value represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command after the vendor has put it up for sale in the usual way and after the best preparation, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, or with continuation of the present lease(s) and after deducting the selling expenses which the vendor can reasonably be expected to incur.

actuele waarde op basis van vervangingswaarde

De actuele waarde op basis van vervangingswaarde representeert het bedrag dat redelijkerwijs nodig is om onroerende zaken te vervangen door andere onroerende zaken die voor de bedrijfsuitoefening een economisch gelijke betekenis hebben, met dien verstande dat bij de waardering rekening is gehouden met eventuele technische en/of economische veroudering van de onroerende zaken. (DTZ Zadelhoff, 1998)

The current value based on replacement value represents the amount that can reasonably be expected to be required to replace the immovable properties by other immovable properties which have the same economic significance to the operation of the business, provided that the valuation takes into account any technical and/or economic obsolescence of the immovable properties.

bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de waarde ten tijde van de waardering van het aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd. (NVM, 1995)

The going-concern value is the value as at the date of valuation of that part of the net turnover attributable to a property or set of properties that can be obtained when the property has been applied for its proper purpose.

bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de waarde die aan een goed kan worden toegekend uit het oogpunt van continu´teit van de onderneming. (Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, 1995)

The going-concern value is the value that can be assigned to a property assuming the continuity of the business.

bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de waarde die wordt ontleend aan de contante waarde van de toekomstige inkomsten en uitgaven samenhangend met de produktie waarvoor de onroerende zaak wordt gebruikt. (Hoge Raad der Nederlanden, 1992)

The going-concern value is the value derived from the present value of the future income and expenditure connected with the production for which the property is used.

bedrijfswaarde (fiscaalrechtelijk)

De bedrijfswaarde (fiscaalrechtelijk) is de waarde welke een verkrijger bij overneming van de gehele onderneming zou toekennen aan het afzonderlijke activum, indien hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou zijn de uitoefening van de onderneming voort te zetten. In deze context is de bedrijfswaarde de hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde. (Hoge Raad der Nederlanden, 1995)

The going-concern value (for tax purposes) is the value that a purchaser, upon acquiring the entire business, would assign to a separate asset, if the purchaser were to base such valuation on the acquisition value of the entire business and intended to continue the business. In this context, the going-concern value is the higher of the direct and indirect realizable values.

bedrijfswaarde (i.t.t. fiscaal, commercieel)

De bedrijfswaarde is de waarde ten tijde van de waardering van het aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd. (Besluit waardering activa, art. 3)

The going-concern value (under civil law, commercial) is the value as at the date of valuation of that part of the net turnover apportioned to a property or collection of properties that can be obtained with the operations for which it is being used or is intended to be used.

beleggingswaarde

De beleggingswaarde representeert het bedrag dat redelijkerwijs mag worden ge´nvesteerd ter verkrijging van reeds bestaande, dan wel nog te realiseren onroerende zaken door een partij die beoogt de onroerende zaken verhuurd te houden dan wel te verhuren, waarbij de huuropbrengsten, respectievelijk de te verwachten huuropbrengsten na aftrek van de te verwachten exploitatiekosten een economisch verantwoord rendement opleveren ten opzichte van het ge´nvesteerd vermogen. (DTZ Zadelhoff, 1998)

The investment value represents the amount that can reasonably be invested to acquire existing immovable properties or properties still to be developed by a party that intends to keep the immovable properties let or to lease them, whereby the rental income or the expected rental income less the expected operating costs yield an economically sound return compared to the capital invested or to be invested.

benuttingswaarde

De benuttingswaarde is de gecorrigeerde vervangingswaarde, voor kerkgebouwen en andere onroerende zaken met cultuurhistorische betekenis, waarbij een zodanige factor voor functionele veroudering wordt toegepast dat de waarde overeenstemt met de benuttingswaarde van de onroerende zaak. (Waarderingskamer, 1998)

The use value is the depreciated replacement cost of church buildings and other immovable property of cultural and historical significance, whereby a factor for functional obsolescence is applied so that the value corresponds with the use value of the immovable property.

benuttingswaarde

De benuttingswaarde is het bedrag waarvoor de eigenaar een zaak zou kunnen verwerven die voor hem hetzelfde nut oplevert als de te waarderen zaak. (Hoge Raad der Nederlanden, 1997, Monsma, 1988)

The use value is the price for which the owner would be able to acquire a property that would have the same use for the owner as the property to be valued.

bestemmingswaarde

De bestemmingswaarde is de waarde die in het economische verkeer kan worden toegekend aan een gebouwd eigendom dat tot woning dient en deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed. (Art. 17 lid 4 Wet WOZ)

The 'designated use' value is the market value for tax purposes which can be assigned to a built property which serves as a residence and forms part of a country estate as designated in the Estates Act 1928 (Natuurschoonwet 1928).

directe opbrengstwaarde

De directe opbrengstwaarde is de waarde waartegen een goed onder normale omstandigheden op de markt kan worden verkocht. (Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, 1995)

The realizable value is the value for which a property can be sold on the market under normal circumstances.

directe opbrengstwaarde

De directe opbrengstwaarde is het bedrag waarvoor een vastgoedobject bestens kan worden verkocht, dat wil zeggen verkoop aan de meest biedende gegadigde, na de beste voorbereiding, marketing en een op de gebruikelijke wijze aanbieding op de markt, onder aftrek van nog te maken kosten (k.k.) met betrekking tot de transactie. (Keeris, 1997)

The realizable value is the best price for which a property can be sold, i.e. on its sale to the prospective purchaser making the best offer, after the best preparation and marketing and after it has been put up for sale in the usual way, less the costs to be incurred with respect to the transaction (purchasing costs payable by the purchaser).

executiewaarde

De executiewaarde is de prijs welke van de meest biedende gegadigde zou kunnen worden verkregen bij veiling ten gevolge van een gedwongen openbare verkoop van een vastgoedobject, volgens plaatselijk gebruik, in geval van aanbieding op basis van vrij van huurverplichtingen en gebruik, na de beste voorbereiding en op de meest geschikte wijze van marketing. (Keeris, 1997)

The forced-sale value is the best obtainable price at an auction as the result of the forced public sale of a property, held according to local custom, whereby the property is put up for sale on the basis of vacant possession, after the property has been marketed in the most suitable way and after the best preparation.

executiewaarde

De executiewaarde is de vermoedelijke opbrengstwaarde van een goed bij gedwongen verkoop d.w.z. bij een voor iedereen toegankelijke verkoop aan de meest biedende, waarbij noch het initiatief is uitgegaan van, noch het tijdstip van verkoop is bepaald door de eigenaar van het goed. (Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, 1995)

The forced-sale value is the supposed realizable value of a property when sold in a forced sale, i.e. to the highest bidder at a public auction, whereby neither the initiative is taken nor the date of the sale determined by the owner of the property.

executiewaarde

Executiewaarde is het verwachte bedrag dat op de dag van de taxatie wordt overeengekomen bij een gedwongen openbare verkoop voor een vastgoedobject tussen een onwillige verkoper en een willige koper, na een behoorlijke marketing en waarbij de koper met kennis, voorzichtigheid en zonder dwang handelt. (Boer Hartog Hooft, 2005)

The forced-sale value is the expected amount agreed on the date of the valuation in the case of a forced public sale of a property between an unwilling vendor and a willing purchaser, after proper marketing, and with the purchaser acting knowledgeably, prudently and without compulsion.

executiewaarde onder gestanddoening der lopende huurovereenkomst(en)

De executiewaarde, onder gestanddoening der lopende huurovereenkomst(en), representeert het bedrag dat een onroerende zaak naar verwachting redelijkerwijs zal opbrengen bij gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik, waarbij de koper de onroerende zaak aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten. (DTZ Zadelhoff)

The forced-sale value, with continuation of the present lease(s), represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command in a forced sale at a public auction held according to local custom, and whereby the purchaser accepts the immovable property with continuation of the present lease(s) with all associated rights and obligations.

executiewaarde vrij van huur en/of gebruik

De executiewaarde, vrij van huur en/of gebruik, representeert het bedrag dat een onroerende zaak naar verwachting redelijkerwijs zal opbrengen bij gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik, waarbij de koper een levering vrij van huur en/of gebruik en in ontruimde staat kan afdwingen. (DTZ Zadelhoff)

The forced-sale value, unencumbered by tenancy and/or occupation, represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command in a forced sale at a public auction held according to local custom, whereby the purchaser can enforce a transfer unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated.

executiewaarde, vrij van huur en gebruik/bij eigen gebruik/in verhuurde staat

De executiewaarde (vrij van huur en gebruik/bij eigen gebruik/in verhuurde staat) is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en gebruik/bij eigen gebruik/in verhuurde staat, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed en waarbij de koper (vrij van huur en gebruik/bij eigen gebruik/in verhuurde staat) met het proces-verbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen. (NVM, 1995)

The forced-sale value (with vacant possession/owner-occupied/when let) is the price which would have been paid for the property, in a forced public sale held according to local custom, by the prospective purchaser making the best offer if the property is put up for sale with vacant possession/owner-occupied/when let, whereby the purchaser of the property (with vacant possession/owner-occupied/when let) is able to demand vacant possession on the basis of the official auction purchase document.

gecorrigeerde vervangingswaarde

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de bestemming van de zaak en met de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen mede in aanmerking wordt genomen. (art. 17.3, Wet WOZ, 1991)

The depreciated replacement cost is the replacement value which takes into account the nature and the use to which the property is put as well as the technical and functional obsolescence which has occurred since its construction, and which also takes into account the effect of subsequent alterations.

gecorrigeerde vervangingswaarde

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de prijs welke wordt bepaald door de vervangingswaarde te corrigeren voor de sinds de oplevering van het object opgetreden technische en functionele veroudering en daarbij in aanmerking nemende (eventueel) aangebrachte tussentijdse wijzigingen. (Keeris, 1997)

The depreciated replacement cost is the price which is determined by adjusting the replacement value for the technical and functional obsolescence which has occurred since the property was completed and also taking into account (any) alterations carried out in the meantime.

gecorrigeerde vervangingswaarde

De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt, gelet op het bepaalde in de wet WOZ, art. 17, 3e lid, gesteld op de vervangingswaarde van een zaak, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de technische en de functionele veroudering die is opgetreden sedert de stichting van de zaak, waarbij de invloed van latere wijzigingen mede in aanmerking wordt genomen. (DTZ Zadelhoff)

The depreciated replacement cost, having regard to the provisions of Section 17, subsection 3 of the Valuation of Immovable Property Act, is defined as the replacement value of a property, in determining which account is taken of the technical and functional obsolescence that has occurred since the property was constructed, whereby the effect of later alterations is also taken into consideration.

grondwaarde

De waarde van de grond representeert het bedrag dat redelijkerwijs aan de (onder)grond dient te worden toegekend als aandeel in het totale bedrag dat een onroerende zaak, inclusief de (onder)grond, redelijkerwijs zal opbrengen bij onderhandse verkoop, nadat de verkoper de onroerende zaak na de beste voorbereiding en op de voor het soort onroerende zaken gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden. (DTZ Zadelhoff)

The value of the land represents the value that should reasonably be assigned to the land as part of the total price that an immovable property, including the parcel of land on which it has been erected, can reasonably be expected to command when sold by private treaty after the vendor has put the immovable property up for sale after the best preparation and in the usual way for the types of property concerned.

heffingsmaatstaf

De heffingsmaatstaf is de waarde van de onroerende zaak of het recht waaraan deze is belast, waarop de verkrijging betrekking heeft. De waarde is tenminste gelijk aan de tegenprestatie. (Wet belastingen van rechtsverkeer, art. 9.1)

The basis for taxation is the value of the immovable property or the right to which it is subject, to which the acquisition relaČtes. The value is at least equal to the consideration.

herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. (Nederlandse Beursbrandpolis, 1981)

The reinstatement value is the amount required to rebuild the insured building immediately after the (insured) event at the same location and for the same purpose.

huurwaarde

De huurwaarde representeert het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van een onroerende zaak, uitgaande van de voor het soort onroerende zaak gebruikelijke voorwaarden en condities en uitgaande van de huurprijzen die voor soortgelijke onroerende zaken gebruikelijk worden betaald. (DTZ Zadelhoff)

The rental value represents the amount which is payable by the lessee to the lessor as a reasonable consideration for the sole use of an immovable property, assuming the terms and conditions which are customary for the type of immovable property concerned and assuming rents which are usually paid for similar immovable properties.

hypotheekwaarde

De hypotheekwaarde is de waarde van een vastgoedobject die is vastgesteld door een taxateur op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het vastgoedobject, rekening houdend met duurzame lange termijn aspecten van het vastgoedobject, de normale en plaatselijke marktvoorwaarden, het gebruik dat op dat ogenblik van het vastgoedobject wordt gemaakt en eventuele andere doeleinden waarvoor het geschikt is en waarbij speculatieve factoren niet mogen in de hypotheekwaarde worden verrekend.

The mortgage value is the value of an immovable property determined by a valuer based on a conservative estimate of the future marketability of the property, taking into account sustainable long-term aspects of the property, the customary and local market conditions, its current use, and any other purposes for which it is suitable, and into which speculative factors may not be included. (Boer Hartog Hooft 2005)

indicatieve herbouwwaarde

De indicatieve herbouwwaarde, ex art. 274 Wetboek van Koophandel, representeert het totale bedrag dat nodig is om een gebouwde onroerende zaak, met inbegrip van de aard- en nagelvaste voorzieningen, zowel qua omvang als kwaliteit en constructie, in gelijke vorm en architectuur, op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming te doen herbouwen, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten, doch exclusief grond en fundering tot de onderkant van de begane grond c.q. keldervloer en opruimingskosten. (DiephuisStevens, 1998)

The indicative reinstatement value, pursuant to Section 274 of the Netherlands Commercial Code, represents the total amount which is required to have an existing immovable property, including permanently attached fixtures, reconstructed in a similar shape and architecture, as regards size, quality and structure, at the same location and with the same designated use, including all required and customary additional costs, but excluding land and foundations up to the bottom of the ground floor or basement floor and debris removal costs.

liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde is het bedrag dat een onroerende zaak bij geforceerde onderhandse verkoop redelijkerwijs zal opbrengen, waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geŰffectueerd en waarbij de koper de onroerende zaak vrij van huur en/of gebruik, leeg en ontruimd dan wel onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) aanvaardt. (DiephuisStevens, 1998)

The forced-sale value represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command in an enforced private sale, whereby special account is taken of a shorter than usual period of time in which the sale has to be effected and whereby the purchaser accepts the immovable property unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, or with continuation of the present lease(s).

onderhandse verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en/of gebruik, leeg en ontruimd dan wel onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en), is het bedrag dat een onroerende zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal opbrengen nadat de verkoper de onroerende zaak, na de beste voorbereiding, vrij van huur en/of huurrechten, leeg en ontruimd op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden. (DiephuisStevens, 1998)

The value when sold by private treaty, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, or with continuation of the present lease(s), represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command when sold by private treaty, after the vendor has put the immovable property up for sale, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, in the usual way and after the best preparation.

onderhandse verkoopwaarde onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en)

De onderhandse verkoopwaarde, onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en), representeert het bedrag dat een onroerende zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal opbrengen, nadat de verkoper de onroerende zaak na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden, en waarbij de koper de onroerende zaak aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten. (DTZ Zadelhoff)

The value when sold by private treaty, with continuation of the present lease(s), represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command when sold by private treaty, after the vendor has put the immovable property up for sale after the best preparation and in the usual way, with continuation of the present lease(s) with all associated rights and obligations.

onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat is de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed. (NVM, 1995)

The value when sold by private treaty, encumbered by tenancy, is the price which would have been paid by the prospective purchaser (other than the tenant) making the best offer on the sale of the property by private treaty when put up for sale encumbered by tenancy and in the manner most suitable for the property concerned, after the best preparation.

onderhandse verkoopwaarde bij voortgezet gebruik

De onderhandse verkoopwaarde bij voortgezet gebruik representeert het bedrag dat een onroerende zaak redelijkerwijs zal opbrengen bij verkoop aan een partij die beoogt het in de onroerende zaak gevestigde bedrijf op gelijke of soortgelijke wijze voort te zetten, nadat het object met inbegrip van het in de onroerende zaak uitgeoefende bedrijf op de voor de verkoop van dergelijke bedrijven gebruikelijke wijze te koop is aangeboden. (DTZ Zadelhoff)

The value when sold by private treaty with continuing use represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command when sold to a party that intends to continue the business established in the immovable property in an equivalent or similar way, after the premises, including the business carried on in the immovable property have been offered for sale in a manner which is customary in the sale of such businesses.

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik is de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. (NVM, 1995)

The value when sold by private treaty, unencumbered by tenancy or occupation, is the price which would have been paid by the prospective purchaser making the best offer on the sale of the property by private treaty when put up for sale unencumbered by tenancy and in the manner most suitable for the property concerned, after the best preparation.

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik is de prijs van de meest biedende gegadigde, welke bij de onderhandse verkoop van een vastgoedobject verkregen kan worden in geval van aanbieding op basis van vrij van huurverplichtingen en gebruik, na de beste voorbereiding en op de meest geschikte wijze van marketing. (Keeris, 1997)

The value when sold by private treaty, unencumČbered by tenancy or occupation is the price obtainable from the prospective purchaser making the best offer for a property when put up for sale unencumbered by tenancy and occupation, in the way most suitable for the property concerned and after the best preparation.

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en/of gebruik en ontruimd

De onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en/of gebruik en ontruimd, representeert het bedrag dat een onroerende zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal opbrengen, nadat de verkoper de onroerende zaak na de beste voorbereiding, vrij van huur en/of huurrechten en ontruimd op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden. (DTZ Zadelhoff)

The value when sold by private treaty, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated, represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command when sold by private treaty, after the vendor has put the immovable property up for sale in the usual way and after the best preparation, unencumbered by tenancy and/or occupation and vacated.

opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten. (NVM, 1995)

The realizable value is the best price for which a property can be sold after deducting the costs to be incurred.

opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht onder aftrek van de nog te maken kosten. (Besluit waardering activa, art. 44)

The realizable value is the best price for which a property can be sold after deducting the costs still to be incurred.

vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om in plaats van een goed dat bij de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. (Besluit waardering activa, art. 2)

The replacement value is the amount that would be required to obtain or create another item to replace an item used, consumed or produced in the operation of a business that has the same economic significance for the business.

vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. (Nederlandse Beursbrandpolis, 1981)

The replacement value is the amount required to obtain items which are equivalent as regards type, quality, condition and age.

vervangingswaarde

De vervangingswaarde is de prijs die betaald moet worden bij vervanging van een goed op het tijdstip van waardering. (Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, 1995)

The replacement value is the price that has to be paid in the event of replacement of an item as at the date of valuation.

waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer is de waarde die aan een onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. (art. 17.2, Wet WOZ, 1991)

The market value for tax purposes is the value that should be assigned to an immovable property if the full and unencumbered ownership of the property could be transferred and the purchaser could put the whole property into immediate use in its present condition.

waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer is de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. (NVM, 1995)

The market value for tax purposes is the price which would have been paid by the prospective purchaser making the best offer for the property being put up for sale in the way most suitable for it and after the best preparation.

waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer is de prijs welke van de meest biedende gegadigde verkregen zou kunnen worden bij het te koop aanbieden van een courant vastgoedobject op de waardepeildatum van 1 januari van het betreffende boekjaar, na de beste voorbereiding, marketing en op de gebruikelijke wijze, indien de volle en onbezwaarde eigendom van het object zou worden overgedragen en de koper het object in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang feitelijk in gebruik zou kunnen nemen. (Keeris, 1997)

The market value for tax purposes is the price which could be obtained from the prospective purchaser making the best offer if a marketable property were put up for sale as at the valuation reference date of 1 January of the financial year concerned, after it has been marketed in the most suitable way, after the best preparation and after having been put up for sale in the usual way, if the full and unencumbered ownership of the property were transferČred and the purchaser could put the whole property into immediate and actual use in its present condition.

waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer is de prijs welke van de meest biedende gegadigde verkregen zou kunnen worden bij het te koop aanbieden van een vastgoedobject, na de beste voorbereiding, marketing en op de gebruikelijke wijze, eventueel gecorrigeerd voor belastende factoren zoals het niet vrij van huur en gebruik zijn. (Keeris, 1997)

The market value for tax purposes is the price which could be obtained from the prospective purchaser making the best offer if a property were put up for sale after it has been marketed in the most suitable way, adjusted where applicable for encumbering factors such as tenancy or occupation.

waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer, in het kader van de Wet WOZ artikel 17, 2e lid, is die welke aan een onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin ze zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen en willen nemen. (DTZ Zadelhoff, 1998)

The market value in the context of Section 17, subsection 2 of the Valuation of Immovable Property Act, is the value that should be assigned to an immovable property if the full and unencumbered ownership of the property could be transferred and the acquirer could and would want to put the whole property into immediate use in its present condition.

waarde in het economisch verkeer in het kader van de successie

De waarde in het economisch verkeer in het kader van de successie, is gelijk aan het bedrag dat bij aanbieding ten verkoop op de voor een onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding op de dag van het overlijden door de meest biedende gegadigde voor de onroerende zaak zou zijn betaald. DTZ Zadelhoff, 1998)

The market value in the context of inheritance tax, is equal to the price that would have been paid by a prospective purchaser making the best offer for an immovable property if it had been put up for sale on the date of death, in the most suitable way for the property and after the best preparation.

waarde in geval van verkoop going-concern

De waarde in geval van verkoop going-concern is het bedrag dat een onroerende zaak redelijkerwijs zal opbrengen bij verkoop aan een partij die beoogt het in de onroerende zaak gevestigde bedrijf op gelijke of soortgelijke wijze voort te zetten, nadat het object met inbegrip van het in de onroerende zaak uitgeoefende bedrijf op de voor de verkoop van dergelijke bedrijven gebruikelijke wijze te koop is aangeboden. (DiephuisStevens, 1998)

The going-concern value represents the price that an immovable property can reasonably be expected to command when sold to a party that intends to continue the business established in the immovable property in the same or a similar way, after the property, including the business being carried on in it, has been put up for sale in the usual way for the sale of such businesses.