Oppervlakten: definities

brutovloeroppervlakte

De brutovloeroppervlakte (BVO) van een binnenruimte of een groep van binnenruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende binnenruimte of groep van binnenruimten omhullen. Daarnaast wordt ook de oppervlakte van vrijstaande kolommen groter dan 0,5 m meegerekend. De volgende oppervlakten worden niet meegerekend: een schalmgat (dit is de ruimte tussen de binnenbomen van een trap) groter dan 4 m en een vide groter dan 4 m.

The gross floor area (gfa) of an inner space or a group of inner spaces is the area measured at floor level along the perimeter of the vertical divisions which enclose this inner space or group of inner spaces. The area of freestanding columns larger than 0.5 m is also included. The following areas are not included: a well (this is the area between the inner strings of a staircase) larger than 4 m and a void larger than 4 m.

Glaslijncorrectie

De glaslijncorrectie is de oppervlakte die gemeten wordt ter plaatse van raamopeningen in de buitengevel tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen (dit is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van de vensterbank).

The correction for glazed surfaces is the area measured at the point of the window openings in the external wall up to the inner side of the glass at 1.5 metres above the floor and along the width of these window openings (this is roughly equal to the area of the window sill).

Nettovloeroppervlakte

De nettovloeroppervlakte van een binnenruimte of een groep van binnenruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten. De oppervlakte van delen van vloeren waarvan de netto hoogte kleiner is dan 1,5 meter worden niet meegerekend.

The net floor area of an inner space or group of inner spaces is the area measured at floor level between the vertical divisions of the separate spaces. The area of parts of floors of which the net height is lower than 1.5 metres is not included.

verhuurbare oppervlakte

De verhuurbare oppervlakte (VVO) is de nettovloeroppervlakte vermeerderd met de oppervlakte van niet-constructieve binnenwanden en de glaslijncorrectie en verminderd met de oppervlakte van verticaal verkeer (bijvoorbeeld liften), ruimten voor gebouwinstallaties (zoals verwarmingsinstallaties) en parkeerruimten.

The leasable floor area (lfa) is the net floor area plus the area of the nonstructural inner walls and the correction factor for glazed surfaces and less the area for vertical transport (for example lifts), spaces for building services (such as heating systems) and parking spaces.