Vaste tekstbestanddelen van wetten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat ...;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Deze wet verstaat onder:

Deze wet kan worden aangehaald als:

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Haar onderscheidene overige bepalingen treden in werking op door Ons te bepalen tijdstippen. De voordrachten hiertoe worden Ons gedaan door Onze Ministers, wie het aangaat, de ... gehoord.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, ...

We Willem-Alexander, by the grace of God, King of the Netherlands, Prince of Orange-Nassau, etc.

Greetings to all who shall see or hear these presents! Be it known:

Whereas We have considered that ...

We, therefore, having heard the Council of State, and in consultation with the States General, have approved and decreed as We hereby approve and decree:

For the purposes of this Act the following terms have the meanings hereby assigned to them:

This Act may be cited as:

This Act shall enter into force on a date to be determined by Us.

The other provisions of this Act shall enter into force at times to be determined by Us. Proposals for this purpose shall be submitted to Us by the Ministers concerned, after consulting ...

We order and command that this Act shall be published in the Bulletin of Acts and Decrees, and that all ministerial departments, authori­ties, bodies and officials whom it may concern shall diligent­ly implement it

Done at The Hague, ...

Wet (België)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, ...

FILIP, King of the Belgians,

To all, present and to come, greetings.

The Chambers have adopted and We sanction the following.

We hereby promulgate the present law and command that the Seal of State be appended to it and that it be published in the Belgian Official Journal.

Done at Brussels, ...