Standaardformules

Advocateneed

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn, alsmede dat ik mijn plichten als procureur getrouw zal vervullen.

I swear (affirm) that I will be faithful to the King, obey the Constitution and respect the judiciary, and that I shall not put forward or defend any case I do not in conscience believe to be just, and that I will discharge my duties as local counsel faithfully.

Ambtseed voor ambtenaren

Ik zweer/beloof trouw aan de Grondwet en aan de overige wetten des Rijks. Ik zweer/beloof, dat ik om in mijn betrekking te worden benoemd geen geschenken op welke wijze en in welke vorm dan ook, aan iemand heb gegeven of beloofd. Ik zweer/beloof, dat ik mij in deze betrekking eerlijk, getrouw en nauwgezet zal gedragen en de belangen der Gemeente, zoveel als in mijn vermogen is, zal behartigen, mij verbindende geheim te houden al hetgeen mij in verband met deze werkzaamheden onder de plicht van geheimhouding is toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen

I swear/promise allegiance to the Constitution and the other laws of the Kingdom.
I swear/promise that I have not given or promised to anyone, in whatever manner, any gifts of any kind in order to be appointed to my position.
I swear/promise that in this position I will behave honestly, fairly and conscientiously and, as far as lies within my power, will look after the interests of the Municipality, undertaking to keep secret everything which has been entrusted to me under an obligation of secrecy in connection with this work or the confidential nature of which I ought to understand.

Ambtseed voor ambtenaren van de Burgerlijke Stand

Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk nog onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Dat verklaar en beloof ik).

I swear (affirm) to act in office as Registrar of Births, Deaths and Marriages with honesty and accuracy and to act in accordance with the law regarding the registry with the utmost meticuolousness and, furthermore, not to have made any gift or promise to anyone, directly or indirectly, in order to be so appointed, and not to accept, in the future, any promise or gift, directly or indirectly, from any person to do or to refrain from doing anything in this position. So help me God. (This I declare and affirm).

Ambtseed voor Leden De Nationale Assemblee van Suriname

Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van De Nationale Assemblee aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.
Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van Assembleelid nauwgezet zal vervullen. Ik zweer (beloof), dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.
Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.

I swear (promise) that in order to be elected as a member of the National Assembly I have not given or promised, nor will give or promise, directly or indirectly, under whatsoever name or pretext, anything to anyone whomsoever.
I swear (promise) that in order to do or refrain from doing anything whatsoever in this office, I will not accept any promises or presents, directly or indirectly, from anyone whomsoever.
I swear (promise) that I will fulfill the office of member of the Assembly conscientiously.
I swear (promise) that I will foster the well-being of Suriname to the best of my capacities.
I swear (promise) obedience to the Constitution and all other rules of law.
I swear (promise) allegiance to the Republic of Suriname. So help me, God Almighty(that I declare and promise).

Ambtseed President en Vice-president van Suriname

Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot President van de Republiek Suriname (Vice-president) aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.
Ik zweer (beloof), dat ik bij de vervulling van het Presidentieel (Vice-presidentieel) ambt, de belangen van land en volk met al mijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen.
Ik zweer (beloof), dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Republiek Suriname naar mijn vermogen zal verdedigen en bewaren, dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen en tot de instandhouding en de bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten en de omstandigheden te mijner beschikking stellen, gelijk een goed en getrouw President (Vice-president) verschuldigd is.
Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en alle andere wettelijke regelingen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)

.

I swear (promise) that in order to be elected as President (Vice-President) of the Republic of Suriname I have not given or promised, nor will give or promise, directly or indirectly, under whatsoever name or pretext, anything to anyone whomsoever.
I swear (promise) that in order to do or refrain from doing anything whatsoever in this office, I will not accept any promises or presents, directly or indirectly, from anyone whomsoever.
I swear (promise) that in fulfilling the office of President (Vice-President) I will attend to and foster, with all my powers, the interests of the county and the people.
I swear (promise) that I will defend and preserve, with all my powers, the independence and territory of the Republic of Suriname; that I will protect the general and particular liberty and the rights of all people and will employ, for the maintenance and promotion of the particular and general welfare, all means which the laws and circumstances place at my disposal, as a good and faithful President (Vice-President) should do.
I swear (promise) obedience to the Constitution and all other rules of law.
I swear (promise) allegiance to the Republic of Suriname. So help me God Almighty (That I declare and promise).

Eed of belofte bij de inhuldiging van een nieuwe Koning in de verenigde vergadering van de Staten Generaal

Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.
Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen.
Zo waarlijk helpe ons God almachtig! (Dat beloven wij!).

In the name of the people of the Kingdom and in accordance with the Charter for the Kingdom of the Netherlands and the Constitution we accept and pay homage to you as Sovereign; we swear (affirm) that we shall uphold the doctrine that the ministers, and not the King, are responsible for acts of government and uphold the rights of your Crown; we swear (affirm) to do all that is incumbent upon good and faithful States General, States of Aruba, States of Curaçao and States of St Maarten. So help me God! (This we solemnly affirm!)

Eed van Hippocrates

Ik zweer/beloof dat ik de genees-, heel- en verloskunst volgens de daarop wettelijk gestelde bepalingen naar beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechte gevorderd wordt of ik anderszins tot het geven van mededeling verplicht word.

I swear/affirm that I will practise medicine, surgery and obstetrics according to the regulations imposed by law and to the best of my knowledge and ability and that I shall not disclose to anyone any information confided to me or coming to my knowledge in the course of that practice, unless I am required to give evidence as a witness or expert in connection with legal proceedings, or otherwise come under an obligation to disclose information.

Nederlandse artseneed

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)

I swear/affirm to practise the art of medicine to the best of my ability for the bene?t of my fellow man. I will take care of the ill, promote health and relieve suffering. I will put the interests of the patient ?rst and shall respect his or her opinions. I will not harm the patient. I will listen and will inform my patient well. I will keep secret what has been entrusted to me. I will further my own medical knowledge, and that of others. I will acknowledge the limitations of my abilities.
I will remain open to criticism and be aware of my responsibilities towards society. I will further the availability and accessibility of health care. I will not misuse my medical knowledge, not even under pressure. In this way, I will uphold the honour of the profession of medical doctor.
So help me God! (This I declare and promise).

Eed of verklaring en belofte van leden van de Staten-Generaal

Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!).

I swear (declare) that in order to be appointed a member of the States General I have not given or promised any gift or favour, directly or indirectly, under any name or on any pretext whatsoever.
I swear (declare and promise) that I have not accepted and will not accept, either directly or indirectly, any gift or promise to do or omit anything in this office.

I swear (promise) allegiance to the King, to the Charter for the Kingdom and to the Constitution.

I swear (promise) that I will faithfully fulfil the duties which my office lays upon me.

So help me God! (This I declare and promise).

Eedsformule tolken

Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als gerechtstolk eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij het uitoefenen van de tolkwerkzaamheden zal gedragen zoals een goed gerechtstolk betaamt.
Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem.

I swear/promise that I will carry out my work as a court interpreter honestly, meticulously and impartially and in performing my interpreting work behave as befits a good court interpreter.
I swear/promise that I will observe secrecy with regard to confidential information which comes to my notice through my work.

Eedsformule vertalers

Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigd vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij de uitoefening van mijn vertaalwerkzaamheden zal gedragen zoals een goed beëdigd vertaler betaamt.
Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem.

I swear/promise that I will carry out my work as a sworn translator honestly, meticulously and impartially and in performing my translating work behave as befits a good sworn translator.
I swear/promise that I will observe secrecy with regard to confidential information which comes to my notice through my work.

Moraal-ethische verklaring bankiers

Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant voorop en zal hem zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.

I declare that I will perform my duties as a banker with integrity and care. I will carefully consider all the interests involved in the bank, namely those of the clients, the shareholders, the employees and the society in which the bank operates. I will put the clients’ interests first and inform clients to the best of my ability and knowledge. I will comply with the laws, regulations and codes of conduct applicable to me as a banker. I will maintain confidentiality in respect of matters entrusted to me. I will not abuse my banking knowledge. I will act in an open and verifiable manner and I acknowledge my responsibility towards society. I will endeavour to maintain and promote confidence in the banking sector, and in so doing I will uphold the reputation of the banking profession.

Verklaring van verbondenheid

Ik zweer (verklaar) dat ik in de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik).

I swear (declare) that I will respect the constitutional order of the Kingdom of the Netherlands, its freedoms and rights, and I swear (promise) that I will faithfully fulfil my duties as a Dutch citizen. So help me God (This I declare and promise).