Besluiten

Besluit van ..., houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in ... van de Wet op de ...

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van ... van ...;

Gelet op ...;

Gezien het advies van ...;

De Raad van State gehoord (advies van ...);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van ... van ...;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder de wet: ...

De hoofdstukken van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij beho¬rende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Uitgegeven de 22e juni 2016

Decree of ..., laying down regulations pursuant to ... of the ... Act

We Willem-Alexander, by the grace of God, King of the Netherlands, Prince of Orange-Nassau, etc.

On the recom¬mendation issued by the Minister of ... on ...;

Taking account of ...;

Having obtained the opinion of ...;

Having consulted the Council of State (opinion of) ...;

Having seen the more detailed report of the Minister of ...;

Have approved and decreed the following

Art. 1. In this Decree 'the Act' means: ...

The chapters of this Act shall take effect as of a date to be determined by Royal Decree, which date may vary for each chapter or section thereof.

We order and command that this Decree together with the relevant explanatory memorandum shall be published in the Bulletin of Acts and Decrees.

Published on 22 June 2016